Ek-2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
İBRADI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
SIRA NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
  1.  
Pasaport Müracaat İşlemleri
Çalışanlar için;
1-Form dilekçe 2- Nüfus cüzdanı 3- İlgilinin görev yaptığı kurumundan alacağı derecesini gösterir belge /
Emekliler için;
1-Form dilekçe
2-Nüfus cüzdanı 3-  Emekli  tanıtım kartı 4- Dört ( 4 ) adet vesikalık fotoğraf (polaroid,renkli fotokopi kabul edilmez.Fotoğrafların hepsi aynı olmalıdır.)
Çalışanların eş ve çocukları için;
1-Nüfus cüzdanı 2- Dört ( 4 ) adet vesikalık fotoğraf (polaroid, renkli fotokopi kabul edilmez.Fotoğrafların hepsi aynı olmalıdır.)                                                                                               
30 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              İl dışından belgesi istenenler için süre 20 gündür.
  1.  
Kapanan Okullardaki Öğrencilerin Diploma Kayıp Belgelerinin Düzenlenmesi
1-Dilekçe,
2-Nüfus Cüzdanı
2 Saat
  1.  
Öğretmen atama (açıktan atama (yeniden/ilk)- ilk atama, sözleşmeli, kurumlar arası (yeniden/ilk atama)
Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Atama Biçimleriyle başvuracaklardan,
1- en son çalıştığı kurumdan alacağı Hizmet Belgesi(Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.)  2-Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği,(Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir.)
3- Açıktan ve Açıktan İlk Atama Biçimleriyle başvurulacaklardan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-kur) emekli olmadığına ilişkin belge
4-  EK-5/d Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi
5-KURUMLAR ARASI ATAMA biçimiyle başvuruda bulunacaklar ayrıca Muvafakat Belgesi.
İLK ATAMA İÇİN   Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği(öğrenim  bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan), Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,Denklik Belgesi(yurt dışı üniversitelerinden mezun olanlardan), Felsefe Bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji-16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge, Ek-5/d Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi,Ek-5/c Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan "kovuşturmaya yer olmadığına dair" mahkeme kararı.   Kamu kurum  ve kuruluşlarında halen aday yada asıl Devlet Memuru olarak çalışanlardan KPSSP10 sonucuna göre İlk Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi.(EK-5/b) KURUMLAR ARASI ATAMA biçimiyle  başvuruda bulunacaklar ayrıca Muvafakat Belgesi istenir.
ANCAK; ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURULARDA  AŞAĞIDA BELİRTİLEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI ARANMAKTADIR.
45 dakika
 
*** 3. maddenin aradığı şartlar
1-Türk Vatandaşı Olmak(KKTC vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti olma şartı aranmayacaktır.)
2-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanın mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
3-Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak
4-Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre Devlet Memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda, aynı kanunun 97'inci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son günü itibariyle doldurmuş olmak
6- Açıktan Atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'inci maddesine göre Devlet memurluğundan iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle çekilmiş veya çekilmiş sayılmak
7-Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası biçimiyle atandığı halde görevine başlamamış olanlarda, atandığı tarihe göre başvuruların son günü itibariyle en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak
 
  1.  
Denklik İşlemleri
1-Form dilekçe  2-Diploma veya karne asılları ile fotokopileri 3-Kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport) ve fotokopileri 4- 18 yaşından küçükler için veli kimliği fotokopisi
15 gün
  1.  
Vatandaşlık İşlemleri
1- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınan ve müdürlüğümüze hitaben yazılan resmi yazı. 
15 gün
  1.  
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Dair İşlemler
1- Gösteri, Oyun, İllüzyon Gösterilerinin metinleri, varsa tanıtım afiş veya broşürleri, anket ve projelerin bir örneği ve isteğini belirten ayrıntılı dilekçe.
15 gün
  1.  
Bilgi Edinme isteği.
1-Başvuru Formu
15 İş günü
  1.  
Şikâyetlerin Kabulü
1-Dilekçe.(Dilekçe sahibinin adı- soyadı-TC Kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)
Dilekçenin evrak kaydına girişinden itibaren 30 gün içerisinde dilekçe sahibine bilgi verilir. Soruşturma en geç (2 yıl) içerisinde sonuçlandırılır.