İBRADI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Bilgi Edinme Başvuruları 1- Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi 15 Gün 
2 SABİM ve BİMER'e Yapılan Başvuruları Değerlendirmek 1- Şikayet Başvurusu 10 Gün
3 Hasta Hakları
Başvurularının Değerlendirilmesi
1- Dilekçe
2- Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Başvuru Formundan e-posta çıktısı
7 Gün
4 İlçe Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili Dilek ve Şikayetlerininin Değerlendirilmesi 1- Başvuru Dilekçesi ya da Web İletişim Formu 7 Gün
5 Bitkisel Droglara Ait Satış İzin Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe
2-İşyeri Ruhsatı veya numarataj
3-İkametgah
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-2 Adet Fotoğraf
6-Onaylı Bitkisel Drog Listesi
7-Taahütname Örneği
8-İşyeri vaziyet Planı
10 Gün
6 Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmhası İşlemleri 1-Dilekçe
2- Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç Defteri
3-Uyuşturucu ve Psikotrop İlaç İmha Tutanağı
1 Gün
7 Sahte, Kayıp, Çalıntı Karne ve Reçete Bildirimleri 1-Resmi yazı ya da Dilekçe 1 Hafta 
8 Eczacılık ve Tıbbi Cihazla İlgili Şikayet Dilekçelerinin
İncelenmesi
1-Dilekçe 30 Gün
9 Özel Reçete Kontrolü ve İl Sağlık Müdürlüğüne Bildirimi (Kırmızı, Yeşil, Turuncu, Mor Reçete) 1-Reçete Formu
2-Reçete
20 Gün
10 Eczane Denetim İşlemleri 1- Ruhsatname                                                                                                                                                 2- Teftiş Defteri                                                                                                                                               3- Reçete Kayıt, uyusturucu ilaçlar ve psikotrop ilaçların kayıtları  Yılda 2 kere 1 gün
11 Öğrenci Stajları (yaz ve kış dönemi stajı) Başvurusu ve Değerlendirilmesi 1- Okulun Yazısı
2- Dilekçe
5 Gün
12 Kamu Hastaneleri İle İlgili Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi  1- Dilekçe ve ekleri 2 Ay
13 Özel Hastaneler Hakkındaki Şikâyet Dilekçelerinin İncelenmesi 1- Şikayet dilekçesi  1 Ay
14 Sağlık Bakanlığına Bağlı Diş Hekimliği Hizmet Birimleri ile İlgili Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi  1- Dilekçe 30 Gün
15 Sahte Diş Hekimlerine Ait işlemler  1- İhbar Dilekçesi 30 Gün
16 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları ile İlgili Denetim İşlemleri 1- Dilekçe (Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adresin de yazılı olmalıdır.) ,
2- Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
3- İlgili mevzuatına göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge (Sadece poliklinik ve Merkezler için),
4- Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,
5- Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,
6- Sağlık  kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren liste,
7- Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların, satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin diş hekimine ait
olduğunu bildirir beyanı,
8- Mes’ûl müdürün;
a) Sağlık kuruluşunda çalıştığına dair mes’ûl müdürlük sözleşmesi,
b)T.C. Kimlik Numarası
c) İki adet vesikalık fotoğraf (Sadece poliklinik ve Merkezler için),
9- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
10-  Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin;
a) Diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe
onaylı birer sûretleri,
b) İkişer adet vesikalık fotoğrafları,
11- Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,
12- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi.       
Yılda 2 kere 1 Gün
17 Özel Sağlık (Ayaktan Teşhis ve Tedavi) Merkezleri
Denetim İşlemlerinin Yürütülmesi 
1- Yönetmelik ekinde yer alan Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması ZorunluAsgari Personel Listesinde belirtilen ve tıp merkezinde tam zamanlı çalışacak asgari sayıdaki uzman tabipleri ve
kısmi zamanlı çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin, diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet
sözleşmeleri; sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları, varsa uzmanlık
 belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet
sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla
Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
2- Tıp merkezinde çalışacak tabiplerin ve sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
3- Tıp merkezinde sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, isim listesi ve mesul müdür
tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,
4- Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu
numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür
imzalı listesi,
5- Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar
arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket
/şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/belgeleri,
6- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların
bertarafı için ilgili merciyle yapılmış sözleşme
Yılda 3 kere 1 gün
18 Optisyenlik ve Optik Ürünlerle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi    27/10/2004 tarih ve 25596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi
1- Optisyenlik müessesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin, kuruluş unvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe
2- Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından açılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile   kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge
3- Müessese sahibi optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün TC Kimlik numarası,
4- Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin örneği, şahıs tarafından açılacak ise vergi levhasının resmi kurum yada noter onaylı örneği
5- Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi
6- Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
7- Mesul Müdürün optisyenlik yapabileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış sağlık raporunun aslı
8- Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekanı da gösterir 1/100 ölçekli bölge sağlık ocağı veya sağlık grup başkanlığınca onaylanmış kroki veya plan 
9- Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve  mesul müdür tarafından imzalanmış Optisyenlik Müessesinde Bulunması Zorunlu Asgari Araç Gereç Listesi
10- Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge( İtfaiye Müdürlüğü)
11- Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise, bu personel için; Optisyenlik diplomasının aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslına uygunluğu idarece onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafındanaçılacak ise, uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge, 2 adet vesikalık fotoğraf, ve son iki ay içerisinde alınmış
sağlık raporunun aslı
12- Teftiş Defteri
13- Reçete Kayıt Defteri
14- Ruhsatname Bedeli
15 Gün
19 Sağlık Kabini Açılış İşlemleri   1- Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi
  2- Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait)
  3- Noter onaylı nüfus kağıdı örneği
  4- 4 adet vesikalık fotoğraf
  5- İkametgah belgesi
  6- Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge
  7- Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge
  8- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi
  9- Genelge ekinde yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacak liste
 10- Genelge ekinde yer alan Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi  oluşturulacak liste
 11- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu
 12- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler
 13- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe
Not: Sağlık kabininin ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde sayılan başvuru belgeleri söz konusu her bir ebe, hemşire ve sağlık memuru için ayrı ayrı istenir. Ancak, bu belgeler sağlık kabini adına düzenlenen tek bir dosyada birleştirilir.
10 Gün
20 Aktarlar, Baharatçılar vb. İşyerlerinin Açılması İşlemleri 1- Dilekçe,
2-İkametgah belgesi,
3-Tesellüm tutanağı
4-Türkçe latince drog listesi
5-Satış İzin Belgesi
1 Hafta