İBRADI KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
DOĞUM
 
a)Evlilik İçi Doğum:
l-Bildirim:Ana,baba,vasi veya kayyım bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük
ana,büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından
yapılır. (NHK.UY.YÖN. MAD.26-1)
2-Belgeler.Doğumu gösterir resmi belge (Sağlık kurumu raporu) veya beyana dayalı
olarak tescil işlemi yapılır.
b)Evlilik Dışı Doğum:
l-Bildirim:Ana, ananın küçük,kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayeti kendisinden
alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımlar tarafından yapılır.
2-Belgeler: Doğumu gösterir resmi belge (Sağlık kurumu raporu) veya beyana dayalı
olarak tescil işlemi yapılır.
5 DAKİKA
2
NÜFUS CÜZDANI
 
1-Nüfus cüzdanı ile başvurulması halinde;
a)Nüfus cüzdanı
b)Son altı ay içinde ve sivil giysilerle ön cepheden çektirilmiş, rötuşsuz ve fotokopi
olmayan iki adet vesikalık fotoğraf.
2-Ergin olmayan ve nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan  çocuklara nüfus
cüzdanı düzenlenmesinde;
a)Nüfus cüzdanı talep belgesi
b)Veli,vasi ya da kayyımlarının müracaatları ile nüfus cüzdanları
c) Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraflar aynı olmak üzere son
altı ay içinde ve sivil giysilerle ön cepheden çektirilmiş, rötuşsuz ve fotokopi  olmayan
iki adet vesikalık fotoğraf.
3-Fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile müracaat eden 18 yaşını doldurmuş kişilere nüfus
cüzdanı düzenlenmesinde;
a)Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi
b) Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraflar aynı olmak üzere son
altı ay içinde ve sivil giysilerle ön cepheden çektirilmiş, rötuşsuz ve fotokopi  olmayan
iki adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdanının kayıp veya çalıntı olması durumunda;
a)Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurumdan alınan nüfus
cüzdanı talep belgesi
b)Nüfus    müdürlüğünce     ilgilinin    kimliğini     kanıtlayacak    (uluslar    arası    aile cüzdan, ehliyet, pasaport, memur  cüzdanı, avukat  kimlik kartı, basın kartı, ikamet
tezkeresi, yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) belgelerden biri istenecektir.
c) Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraflar aynı olmak üzere son
altı ay içinde ve sivil giysilerle ön cepheden çektirilmiş, rötuşsuz ve fotokopi olmayan
iki adet vesikalık fotoğraf.
Nüfus   Cüzdanı   Almaya   Yetkili   Olanlar:   Eşler   birbirlerinin   kimlik   teslim
alamamakla   birlikte   18   yaşını   doldurmuş   olan   kişilerin   kendilerine,   ergin
olmayanların veli vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenler ile bu kanunun
17.Maddesinde belirtilen ,beyanla yükümlü kişilere Bakanlıkça tespit edilecek usuller
çerçevesinde verilir.Resmi vekilin müracaatı halinde,vekaletnamenin bir örneği belgeye
eklenecektir.
 
 
 
5 DAKİKA
3
AİLE CÜZDANI
 
Uluslar arası aile cüzdanı almak üzere müracaat eden kişiler yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınmış uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi ve son 6 ay içerisinde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğraf ile ilgilinin bizzat başvurması halinde düzenlenmektedir. Uluslar arası aile cüzdanının kayıp olması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. (NHK.MAD.68)
 
 
10 DAKİKA
4
NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ-
YERLEŞİM YERİBELGESİ
İlgili kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile müracaat etmesi halinde nüfus kayıt
örneği ve yerleşim yeri belgesi kayıtlı bulunduğu yer bilgisine bakılmaksızın ne amaçla
kullanılacağı bildirilerek, düzenlenerek ilgisine verilmektedir.
İstenen Belgeler:
l -Nüfus cüzdanı
2-Dilekçe
Nüfus Kayıt Örneği Almaya Yetkisi Olanlar Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile
veli, vasi,alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesi ibraz edenler nüfus
müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidir.(NHK.UYG.YÖN.MAD.-151)
Yerleşim Yeri Belgesi Almaya Yetkili Olanlar: Kaydın sahipleri veli.vasi ya da bu
kişilere ait vekillik belgesi ibraz edenler doğrudan almaya yetkilidir.
 
 
2 DAKİKA
5
ADRES BEYANI
1-Beyan edilen adresi teyit edici elektrik,su ,telefon,doğalgaz abonelik sözleşmesi yada faturası veya noterden tasdikli kira sözleşmesi,
2-Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre; a)Vekillik Belgesi b)Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
3-Belediyenin Numarataj bölümünden alınan adres belgesi,
7,5 DAKİKA
6
ÇOK DİLLİKAYITLAR
İlgili kişilerin nüfus cüzdanları ile müracaatları
2 DAKİKA
7
EVLENME
1-2 örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, 2-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, 3-Resmi belge veya özle sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, 4-Rıza belgesi, 5-Vesikalık Fotoğraf, 6-Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.
SÜRESİZ
8
BOŞANMA
Kararı veren mahkeme bağlı bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne iki adet kesinleşme kararının aslını gönderdikten sonra nüfus müdürlüğünce tescili yapılır.
5 DAKİKA
9
ÖLÜM
Ölü Olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler;
1-Ölüm tutanakları veya ölüm olayını gösterir belge 2-Dilekçe
SÜRESİZ
10-
Ölen kardeşin nüfuskaydının
kullanıldığı iddiası
1 -Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin belge,
2-Defın izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri,
3-Diğer resmi dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri,
4-Ilköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler.
SÜRESİZ
11-
KAYITDÜZELTME
Kararı veren mahkeme bağlı bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne iki adet kesinleşme kararının aslını gönderdikten sonra nüfus müdürlüğünce tescili yapılır.
5 DAKİKA
12-
SAKLI NÜFUS
istenen Belgeler: 1 -Saklı Nüfus İlmühaberi (VAT-25)
2-Soruşturma Formu (VAT-25)
3-İlgilinin talebi halinde doğum tutanağı
4-Yaş tespit formu
5-Anne,baba,kardeş ve tanıkların ifadeleri
6-Muhtar ve azaların ifadesi
7-İki adet fotoğraf
SÜRESİZ
13-
18 yaşından büyükbulunmuş özürlükişilerin tescili
1 -Mahkemece kayyım tayin edildiğine ilişkin karar,
2-Sağlık Kurulu raporu,
3 -Doğum tutanağı,
4-Tahkikat formu
SÜRESİZ
14-
EVLAT EDİNME
Kararı veren mahkeme bağlı bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne iki adet kesinleşme kararının aslını gönderdikten sonra nüfus müdürlüğünce tescili yapılır.
5 DAKİKA
15-
TANIMA
Anne ve babanın birlikte müracaatları ile varsa doğum raporu, noterden veya mahkemeden alınmış tanıma senedi.
5 DAKİKA
16-
İDARECE KAYITDÜZELTME
1-Din bilgisinin değiştirilmesi için; a)Dilekçe
2-Kızlık soyadının kullanılabilmesi için; a)Dilekçe
5 DAKİKA